سه شنبه 9 خرداد 1402

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان ملکان- شهر ملکان- بلوار بسیج

تلفن:
041-37843666

دورنگار:
041-37843399

کد پستی:
5561748883

ایمیل:
f.malekan@ostan-as.ir